Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Orbis-health.nl

Inleiding

Hierbij krijg je toegang tot de website www.Orbis-health.nl en ons aanbod op het
platform. Orbis Health behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud
van deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder
daarover vooraf een mededeling te hoeven doen.
Orbis Health biedt een platform waarop Zorginstellingen informatie delen en waarop
bezoekers (gebruikers) een passende dienstverlener (Zorginstelling) kunnen vinden.
Daarnaast kun je via het platform een afspraak reserveren bij een Zorginstelling.
Orbis Health zorgt ervoor dat de reservering bij een Zorginstelling terecht komt die
contact zal opnemen met de gebruiker. Deze Zorginstelling is aangesloten bij het
platform van Orbis Health. Orbis Health is zelf geen Zorginstelling.
Hieronder vind je de gebruiksvoorwaarden die gelden voor het gebruik van deze
website en van onze dienst. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt
van de website, reageert op het aanbod van de Zorginstellingen en/of een
reservering maakt bij een Zorginstelling via de website. Wij adviseren je dan ook de
gebruiksvoorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden deze
gebruiksvoorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je deze op een later
moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1. Dienst(verlening): dienst van Orbis Health zoals beschreven in artikel 3.1.
2. Gebruiker: bezoeker en gebruiker van de Dienst.
3. Gebruiksvoorwaarden: onderhavige gebruiksvoorwaarden.
4. Overeenkomst: overeenkomst tussen Orbis Health en de Gebruiker ten
behoeve van de Dienst.
5. Profiel(en): profiel van de Zorginstelling op de Website waarin de
Zorginstelling haar diensten aanbiedt en waarin haar contactgegevens zijn
opgenomen.
6. Orbis Health: Orbis Health B.V., gevestigd aan Opaallaan 1212, 2132 LN te
Hoofddorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
registratienummer 85823597.
7. Website: website van Orbis Health, te raadplegen via www.orbis-health.nl en
alle bijbehorende sub domeinen.
8. Zorginstelling: natuurlijke- of rechtspersoon handelend in de uitoefening van
(gereglementeerd) beroep of bedrijf binnen de zorgsector, die aangesloten is
bij de Website.

Artikel 2. Algemeen

1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website
en de Dienst, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. De
Gebruiksvoorwaarden zijn op de Website ter hand gesteld aan de Gebruiker.

Artikel 3. Dienstverlening

1. De Dienst van Orbis Health bestaat uit:
a) het aanbieden van een platform waarop Gebruikers en Zorginstellingen met elkaar
in contact kunnen komen. Zorginstellingen bieden via de Website hun medische
behandelingen en onderzoeken aan. De Gebruiker kan met gebruik van die informatie
via de Website met de Zorginstelling in contact treden en/of een afspraak maken.
b) het bieden van een mogelijkheid een reservering te maken via de Website. Orbis
Health zorgt ervoor dat deze reservering bij een Zorginstelling terecht komt. De
Zorginstelling beantwoordt deze reservering, niet Orbis Health. De Zorginstelling zal
rechtstreeks contact opnemen met de Gebruiker om een reservering te bevestigen.
c) het aanbieden van (medische) informatie op de Website die Gebruikers als
algemene informatie tot zich kunnen nemen. Aangeboden content heeft een
informerend en educatief karakter. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet
worden beschouwd als op een individuele persoon gerichte (medische) informatie.
2. Voor het gebruik van de Website vragen wij geen vergoeding aan de Gebruiker.
Daar staat tegenover dat Orbis Health haar Dienst op ieder moment kan
aanpassen. Orbis Health kan niet garanderen dat de Website altijd
beschikbaar is.
3. Orbis Health kan niet instaan voor de medische correctheid, volledigheid en
actualiteit van de informatie op de Website. De inhoud is niet bedoeld als
vervanging van professioneel medisch advies. Het gebruik van informatie op
de Website is voor verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Voor medisch
advies voor de individuele situatie van de Gebruiker dient de Gebruiker zich
direct te wenden tot een (behandelend) arts. Orbis Health is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de (medische) informatie, maar probeert
wel de kwaliteit hiervan zo goed mogelijk te waarborgen.
4. Overeenkomsten die tussen de Gebruiker en de Zorginstelling tot stand
komen, komen uitsluitend tot stand tussen de Gebruiker en de Zorginstelling.
Orbis Health treedt uitsluitend op als platform en is geen contractspartij bij de
overeenkomst tussen de Gebruiker en de Zorginstelling. Orbis Health is niet
aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Gebruiker en
de Zorginstelling. Orbis Health is niet aansprakelijk voor enige schade die
voortvloeit uit voornoemde overeenkomst of die voortvloeit uit een gegeven
antwoord van de Zorginstelling aan de Gebruiker.
5. Orbis Health spant zich in om de kwaliteit van de Zorginstelling naar haar
beste kunnen te controleren. Zorginstellingen worden bijvoorbeeld aan
bepaalde voorwaarden gebonden. Orbis Health kan echter niet garanderen dat
de Zorginstelling over de juiste kwalificaties beschikt.
6. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Orbis Health kan echter niet garanderen dat door haar zelf geplaatste
informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie op de
Website en in andere van Orbis Health afkomstige materialen zijn dan ook
onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
7. Orbis Health bevat eventueel links naar websites van derden. Orbis Health
staat niet in voor de juiste werking van deze links. Orbis Health heeft geen
zeggenschap over deze websites en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid
welke ontstaat na gebruik en/of bezoek aan deze websites.
8. Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals opgenomen in de
Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van Orbis Health.

Artikel 4. Gebruik

1. De Gebruiker verklaart boven de zestien (16) jaren oud te zijn en de
rechtsbevoegdheid te hebben om gebruik te maken van de Website en
Dienstverlening.
2. Indien de Gebruiker een overeenkomst met een Zorginstelling sluit, kan het
zijn dat hier nadere voorwaarden aan verbonden zijn. De Gebruiker is zich er
derhalve van bewust dat er nadere voorwaarden kunnen gelden. Dit kan ook
een betalingsverplichting jegens de Zorginstelling zijn.
3. Indien de Gebruiker een afspraak inplant met een Zorginstelling, is de
Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het feit of de afspraak (indien tegen
betaling) ook gedekt is door zijn of haar zorgverzekering. Orbis Health raadt
de Gebruiker aan eerst zijn of haar polisvoorwaarden te controleren voordat
Gebruiker een overeenkomst met een Zorginstelling aangaat. De Gebruiker
begrijpt dat een afspraak inplannen een onherroepelijke overeenkomst kan
zijn en dat hier kosten aan verbonden kunnen zijn.
4. Eventuele tarieven zijn vastgesteld door de Zorginstellingen en worden
getoond inclusief btw. Hiervoor geldt ook dat Orbis Health de Gebruiker
aanraadt eerst zijn of haar zorgverzekeringspolisvoorwaarden te raadplegen.
5. De Gebruiker begrijpt dat een succesvolle afspraak en ontvangen van het
antwoord op zijn vraag afhangt van de door hem opgegeven informatie en
juistheid van zijn gegevens. De Zorginstelling en/of Orbis Health zijn niet
verantwoordelijk voor het eventueel onjuist en/of onvolledig verstrekken van
informatie en (contact-)gegevens van en door de Gebruiker.
6. De Gebruiker verklaart informatie en gegevens naar waarheid te verstrekken
en verstrekt gegevens die volledig, juist en actueel zijn. De Gebruiker is
verantwoordelijk voor de inhoud van de gegeven die de Gebruiker beschikbaar
stelt bij het maken van een reservering bij een Zorginstelling.
7. De door de Gebruiker verstrekte informatie mag in ieder geval:
● niet erotisch, pornografisch, aanstootgevend, racistisch, discriminerend of
haatzaaiend zijn, voor zover dit niet medisch relevant is;
● geen inbreuk maken op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten
van derden;
● geen watermerken bevatten;
● naar het oordeel van Orbis Health niet te schreeuwerig, opvallend of wegens
andere – niet in de Gebruiksvoorwaarden voorziene - redenen niet geschikt
voor de Website zijn.
8. De door de Gebruiker verstrekte informatie moet vrij zijn van technische
fouten en malware.
9. De Gebruiker mag de Website en de Dienst enkel gebruiken voor het doel
waarvoor het bestemd is. De Gebruiker zal het gebruik van de Website en de
Dienst enkel voor persoonlijk gebruik gebruiken.

Artikel 5. Onderhoud

1. Orbis Health mag de Website (tijdelijk) buiten gebruik stellen of beperken, als
dit bijvoorbeeld nodig is voor onderhoud of het aanpassen van de Website.
Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Privacy

1. Orbis Health verwerkt (medische) persoonsgegevens van de Gebruiker
conform het op de Website gepubliceerde privacyverklaring.
2. Orbis Health spant zich naar alle redelijkheid in goede afspraken te maken
met de Zorginstellingen die (medische) persoonsgegevens van de Gebruiker
verkrijgen over de verwerking van deze persoonsgegevens. Orbis Health heeft
geen invloed op hoe de Zorginstellingen met de (medische)
persoonsgegevens van de Gebruikers omgaan en kan niet garanderen dat de
Zorginstellingen op een betrouwbare of veilige manier met de (medische)
persoonsgegevens van de Gebruiker omgaan.
3. Op de Website bevinden zich links naar webpagina’s van derden. Deze derden
gaan op hun eigen manier om met persoonsgegevens. Orbis Health is niet
aansprakelijk voor het privacy beleid van deze derden.
4. Gebruiker zal geen persoonsgegevens van een ander dan de Gebruiker, zoals
een behandelend arts of een familielid, vermelden wanneer hij gegevens
verstrekt via de Website.

Artikel 7. Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen die door
Orbis Health zelf gepubliceerd zijn op de Website liggen bij Orbis Health of bij
de samenwerkende derden en/of haar licentiegevers, met uitzondering van de
door de Zorginstelling geplaatste materialen in hun advertenties, oproepen
etc. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Orbis Health, behoudens en
slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals
citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
2. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals
afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen
in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken,
indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.
3. Het in 7.1 gestelde houdt ook in dat het de Gebruiker niet is toegestaan,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orbis Health, een
substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en
te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een
databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de
zin van de Databankenwet.
4. De Gebruiker zorgt ervoor dat de door hem verstrekte informatie geen inbreuk
maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.
5. De Gebruiker verleent Orbis Health een niet-exclusief gebruiksrecht op alle
door de Gebruiker doorgegeven informatie die onderdeel uitmaken van de
reservering die de Gebruiker maakt via Orbis Health aan de Zorginstelling.
Deze licentie beëindigt niet indien de Overeenkomst om welke reden ook is
beëindigd.
6. De Gebruiker geeft Orbis Health het recht de in 7.5 bedoelde informatie ook
voor andere doeleinden te gebruiken. Orbis Health kan de in 7.5 bedoelde
informatie onder andere, maar niet beperkt tot, gebruiken ten behoeve van
promotie van of in/op haar eigen Website, en andere door Orbis Health
aangeboden en uitgegeven diensten en Websites. Orbis Health heeft voor het
verdere gebruik van de informatie geen toestemming nodig van de Gebruiker.
De hier bedoelde toestemming ziet ook op de door de Gebruiker aangeleverde
gegevens ten behoeve van een reservering, maar ook op door de Gebruiker
aangeleverde informatie anders dan ten behoeve van de reservering.
7. De Gebruiker geeft Orbis Health het recht de door de Gebruiker gestelde
gegevens aan een Zorginstelling door te geven. Aanpassing vindt plaats met
betrekking tot de leesbaarheid, leestekengebruik, grammatica en spelling.
Orbis Health is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of wijzigingen die
het gevolg zijn van aangebrachte wijzigingen door Orbis Health.
8. De Gebruiker doet, voor zover als de wet de mogelijkheid biedt, afstand van
zijn persoonlijkheidsrechten/morele rechten die rusten op het geven van een
beoordeling van Orbis Health en/of een Zorginstelling. De Gebruiker zal, voor
zover de wet de mogelijkheid biedt, zich niet verzetten tegen gebruik van zijn
beoordelin, waarbij er inbreuk wordt gemaakt op de rechten als bedoeld in art.
25 Auteurswet.
9. De Gebruiker levert alleen teksten en gegevens aan die authentiek zijn en geen
inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.
10. Het in artikel 7.5 tot en met 7.8 gestelde zal altijd in overeenstemming zijn
met de privacywetgeving en zal alleen plaatsvinden indien de Gebruiker
toestemming (in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens) heeft
gegeven om zijn vraag te publiceren, zoals gesteld in het op de Website
gepubliceerde privacyverklaring.

Artikel 8. Contact, klachten en melding bij misbruik

1. Orbis Health neemt klachten en meldingen van misbruik op de Website of
anderszins uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen, klachten,
meldingen van misbruik of wanneer de Gebruiker meer informatie wenst over
Orbis Health of over Zorginstellingen, dan kan contact worden opgenomen
door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheden op de Website
of via de contactgegevens die onderaan de Gebruiksvoorwaarden staan
vermeld.
2. De Gebruiker kan zowel klachten indienen over de Dienst als over een
Zorginstelling. De Gebruiker zal Orbis Health een redelijke termijn geven een
klacht te behandelen.
3. Op klachten over de Dienst zal Orbis Health zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
binnen tien (10) dagen na ontvangst reageren. Indien de klacht niet leidt tot
een oplossing, staat het de Gebruiker vrij een geschil voor te leggen aan de
geschillencommissie via het Europese Online Dispute Resolution (ODR)
platform via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Op klachten over Zorginstellingen zal Orbis Health zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na ontvangst reageren. Het staat Orbis
Health vrij om wel of geen maatregelen te treffen jegens de Zorginstelling.

Artikel 9. Wijzigingen

1. Orbis Health is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te
passen.
2. Orbis Health zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste zeven (7) dagen
voor inwerkingtreding aankondigen via de Website zodat de Gebruiker daar
kennis van kan nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder
aankondiging in werking treden.
3. Indien de Gebruiker de wijzigingen niet wenst te accepteren, kan de Gebruiker
de Overeenkomst onder de Gebruikersvoorwaarden opzeggen tot de datum
van inwerkingtreding. Gebruik van de Website na deze datum geldt als
acceptatie van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 10. Slotbepalingen

1. Op de Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst tussen de Gebruiker en
Orbis Health is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven,
zullen alle geschillen die mochten ontstaan tussen de Gebruiker en Orbis
Health worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
3. Indien een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet
de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan, tenzij dit in strijd is
met dwingend recht. Orbis Health zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe
bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de
bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Mocht je na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of
opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Orbis Health B.V.
Opaallaan 1212
2132 LN Hoofddorp
Email: info@orbis-health.nl


KVK: 85823597
BTW: NL86375578B01
IBAN: NL69ABNA110510933